Privacyverklaring

Paard&Hulp, gevestigd aan Oetelaarsestraat 9, 5481XH te Schijndel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens.
sanne@paardenhulp.nl
Oetelaaresestraat 9, 5481 XH Schijndel
06-54338813

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Paard&Hulp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Paard&Hulp verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar oud.
 • Voor persoonsgegevens van kinderen onder 16 jaar geldt dat deze alleen verwerkt worden met toestemming van ouders dan wel verzorgers.
 • (fysieke en mentale) gezondheid, welbevinden en persoonlijke ontwikkeling.

Foto’s worden uitsluitend gepubliceerd bij mondelinge of schriftelijke toestemming van de persoon zelf. Bij minderjarigen zal er om mondelinge of schriftelijke toestemming gevraagd worden aan ouders en/of verzorgers. Indien u wenst dat uw foto verwijderd wordt, stuurt u dan alsjeblieft e-mail naar sanne@paardenhulp.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Paard&Hulp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van uw betaling
 2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 3. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 4. Monitoren van de gecoachte.
 5. Opstellen van een begeleidingsplan.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Paard&Hulp neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of- systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Paard&Hulp) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Paard&Hulp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is (1 jaar) om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Behalve als de wet anders bepaalt. Gegevens over (fysieke en mentale) gezondheid, welbevinden en persoonlijke ontwikkeling worden binnen één maand na het beëindigen van de afname van onze diensten vernietigd. Facturen worden 10 jaar bewaard, dit is een wettelijke verplichting voor de financiële administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Paard&hulp verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Paard&Hulp gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Paard&Hulp en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek hiertoe  sturen naar sanne@paardenhulp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. Paard&Hulp wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Paard&Hulp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via 06-54338813 of via sanne@paardenhulp.nl.
Paard&Hulp heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Wij gebruiken complexe wachtwoorden voor de omgevingen waar digitale gegevens worden bewaard.
 • Wij slaan uw gegevens alleen digitaal op. Gegevens worden niet op papier bewaard. Als er tijdens coachgesprekken aantekeningen op papier worden gemaakt, dan zullen deze binnen 3 dagen worden gedigitaliseerd en wordt het papier daarbij vernietigd.